Drukuj
Odsłony: 4950

 

 

Mechanizm składania skarg i sygnalizowania nadużyć prawa Unii Europejskiej 

PLIKI DO POBRANIA:

1. Obowiązek informacyjny RODO dla osób zgłaszających kanałem wewnętrznym naruszenia prawa w zakresie przedmiotowym opisanym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (PDF)

2. PRZYKŁADOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIA (PDF)

3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (PDF)

 

 

Jak złożyć skargę?

 https://app.sygnanet.pl/Synergia/pl

 

 

 

 

Informacje o dokonywaniu zgłoszeń nieprawidłowości prawa Unii Europejskiej

Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza (sygnalizuje) lub ujawnia informacje na temat naruszeń, uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą lub w  środowisku zawodowym. Zgłoszenia mogą być realizowane w szczególności przez: pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysty, wolontariusza, petenta, klienta. Sygnalista zgłasza informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje, pracowała lub utrzymuje inne relacje zawodowe.  

Sygnalista działa w dobrej wierze, czyli w oparciu o fakty i inne obiektywne informacje, składanie fałszywych zawiadomień o charakterze pomówienia jest karane zgodnie z art. 212 Kodeksu karnego:

 

Zakres przedmiotowy dokonywanego zgłoszenia

Zgłaszanie naruszeń prawa Unii Europejskiej za pomocą dedykowanego kanału zgłoszeń może dotyczyć tylko obszarów określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Dz.U.UE.L.2019.305.17

 

Zgłoszenie może dotyczyć naruszenia prawa, które jest działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem lub mające na celu obejście prawa o którym mowa w Dyrektywie. Przedmiotem zgłoszenia mogą być w szczególności:

1)         naruszenia procedur zamówień publicznych,

2)         naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych,

3)         działania o charakterze korupcyjnym,

4)         naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska,

5)         bezpieczeństwo transportu,

6)         ochrona środowiska,

7)         bezpieczeństwo żywności,

8)         zdrowie publiczne,

9)         ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych,

10)       naruszenia praw pracowniczych, w tym zachowania niepożądane w relacjach pracowniczych lub służbowych, mobbing czy dyskryminacja.

 

 

 

Upoważniona osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń

Dyrektor upoważnił do kontaktu w sprawie przyjmowanych zgłoszeń naruszenia prawa Unii Europejskiej w zakresie wskazanym w Dyrektywie - Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Tomasza Więckowskiego, kontakt telefoniczny z wyznaczoną osobą +48 693 337 954

 

Do zakresu zadań osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń należy: wstępna weryfikacja zasadności zgłoszenia, komunikacja z osobą dokonującą zgłoszenia zgodnie z wymogami określonymi przez Dyrektywę, komunikowanie się z osobą dokonującą zgłoszenia oraz monitorowanie systemu zgłoszeń dokonywanych przez tzw. „Sygnalistów” a także komunikacja z zespołem rozpatrującym zgłoszenie zgodnie z wymogami określonymi przez Dyrektywę. Zgłoszenia mogą mieć charakter anonimowy i nieanonimowy.

 

 

Sygnaliści w Polsce są chronieni na mocy dyrektywy o ochronie sygnalistów oraz wewnętrznych aktów normatywnych takich jak; Kodeks Pracy czy Kodeks Karny. Dedykowany kanał zgłoszeń - https://app.sygnanet.pl/Synergia/pl to szyfrowana platforma do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i zarządzania nimi. Narzędzie jest całkowicie anonimowe a dane przechowywane na serwerze są zaszyfrowane. System jest zgodny min. z: Dyrektywą o sygnalistach UE, projektem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO, Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.